Phòng Ba 7 70 m2 Double
bed type

Phòng Đôi 5 60 m2 Double
bed type

Phòng Đơn 30 m2 Double
bed type